Thumb 4508eaf8b4198c25d7a90b1ace5118a7892bd1a2
6b85d518741951b6eae8b7134c0d421d3cab6651

Birgit Bakker

Ik collecteer omdat:

het mooi is om als groep iets te kunnen betekenen voor mensen in de kou

42

donaties

€ 342

ingezameld