Thumb 44bf41d6e1bfdb7a02e72a2c3ac6d96484728d14
6b85d518741951b6eae8b7134c0d421d3cab6651

De Sluis

Ik collecteer omdat:

Wij vinden dat geen enkel kind in de kou mag staan.

Jouw warmte is hard nodig voor kinderen in oorlogsgebied.
Maak het verschil en geef met je hart !!

37

donaties

€ 1.000

ingezameld