Thumb f586506cfa2a85c8cb4d078f9571d806bfe08f4e
6b85d518741951b6eae8b7134c0d421d3cab6651

Jan van Nassauschool O3 .

Ik collecteer omdat:

Wij ieder jaar een goed doel uitkiezen wat speciaal voor kinderen werkt, net zoals wij.
Omdat kinderen de toekomst zijn!

Tikkie
45

donaties

€ 471

ingezameld