Thumb 2f46ecbb069430b030f7b417447c32c05ce91ff6
6b85d518741951b6eae8b7134c0d421d3cab6651

Marlou van Hoorn

Ik collecteer omdat:

Hulpverleners van Artsen zonder Grensen mensen in nood helpen te voorzien in de eerste Levensbehoeften:Bed, bad, brood, kleding, medicijnen, onderwijs, zorg en en veiligheid.

1

donatie

€ 10

ingezameld