Thumb efca5f73d9cf23f2b979eb4ea4c7b722bba22573
6b85d518741951b6eae8b7134c0d421d3cab6651

Stavoor .

Ik collecteer omdat:

Onze cursisten en hun gezinnen nu een veilige plek hebben in Nederland. Helaas zijn er nog genoeg kinderen die in oorlog leven onder erbarmelijke omstandigheden.
Stavoor Inburgering Zuid draagt hen een warm hart toe!

Tikkie
8

donaties

€ 135

ingezameld